Romsdal vgs - Lærer Kroppsøving og Idrettsfag, vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 til 29.02.2024 ledig vikariat for lærer i kroppsøving og idrettsfag. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å jobbe hos oss neste skoleår.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Lærer Kroppsøving, vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig et vikariat for skoleåret 2023/2024 som lærer i kroppsøving. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse, og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Fellesfaglærer i norsk, fast

Ved Romsdal vgs er det fra 01.08.2023 ledig inntil 100 % fast stilling for fellesfaglærer i norsk. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Fellesfaglærer i engelsk, vikariat

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig vikariat som lærer i engelsk. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å være lærer hos oss neste skoleår.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Lærer i matematikk og naturfag, 100 % fast

Ved Romsdal vgs er det fra 1. august 2023 ledig fast stilling for lærer i realfag (matematikk og naturfag). Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Lærar i automatiseringsfaget

Med atterhald om skoleeigars godkjenning har Surnadal vidaregåande skole følgjande undervisningsstilling ledig frå 01.08.2023: 100% fast stilling som lærar i automatisering på VG2 og VG3
Utlyst 21.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Surnadal vidaregåande skole
Søknader: 0

Romsdal vgs - Avdelingsleder

Ved Romsdal videregående skole søker vi etter en drivende dyktig avdelingsleder som setter elevenes læring og skolens læringsmiljø i sentrum. Har du faglig innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling, kan du være rett person for oss!
Utlyst 20.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Prosjektsjef i fylkesvegavdelinga

Prosjektsjefen er leiar for vegprosjektseksjonen, som per i dag har om lag 60 tilsette. Vegprosjektseksjonen har ansvar for gjennomføring av ein stor og krevjande portefølje av investeringsprosjekt dei komande åra, i tillegg til forvaltning, drift og vedlikehald av bruer og ferjekaier. Byggherreverksemda er fordelt på åtte prosjektorganisasjonar: Prosjekt tunneloppgradering Prosjektet har ansvar for oppgradering av knappe 30 tunnelar i Møre og Romsdal, som må utbetrast for å fylle krava i tunnelsikkerheitsforskrifta. Utbetringsarbeidet er starta, og det er venta at kostnadene med å utbetre alle aktuelle tunnelar vil passere 3 mrd. kroner. Prosjekt ferjekai Det er behov for store investeringar på ferjekaiene våre for å kunne ta i mot nye og større ferjer i åra framover. I perioden 2023-2026 er det sett av om lag 1 mrd. kroner til investeringar på ferjekaier. Prosjekt bypakke Ålesund Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, kostnadsramme på 4 mrd kroner dei komande åra Prosjekt Nerlandsøybrua Vegprosjektseksjonen er i gang med bygging av ny bru til Nerlandsøya i Herøy kommune. Prosjektet har ei kostnadsramme på 826 mill Prosjekt Korsmyra Indreeide Sikring av fylkesveg 63 mellom Korsmyra og Indreeide i Stranda og Fjord kommunar, skal vere ferdig i 2024. Prosjektet har ei kostnadsramme på om lag 1 mrd. kroner Prosjekt bru Prosjektorganisasjonen har ansvar for bruvedlikehald og gjennomføring av større og mindre investeringstiltak på bruer. Tiltaka kan variere frå små og mellomstore prosjekt til større prosjekt på rundt 100 mill. kroner. Prosjekt veginvestering Prosjektorganisasjonen har ansvar for bygging av mindre vegprosjekt, som t.d. gang- og sykkelvegar, trafikktryggingstiltak, kollektivtiltak og mindre skredsikringstiltak Prosjekt Kjerringsundet Byggherreorganisasjonen i fylkesvegavdelinga har ansvar for prosjektering og bygging av Kjerringsundsambandet
Utlyst 20.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Lærar anleggsgartnar 100% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart haust 2023 ledig 100% fast stilling som lærar i anleggsgartnarfag. Den som vert tlsett skal i hovudsak undervise i programfag på VG2 Anleggsgartner, men det kan også bli aktuelt med undervisning i andre fag skulen gjev opplæring i. No søker vi deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår kollega.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Lærar landbruk, 400% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023, ledig 400% fast stilling som lærar i landbruksfag. Det kan også bli aktuelt med undervisning i landbruksteknikk, skogbruk, husdyrfag og hagebruk. Vi søker etter deg som kan undervise i planteproduksjon jordbruk, praksis og teori.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 2

Lærar planteproduksjon hagebruk, 50% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023, ledig 50% fast stilling som lærar i planteproduksjon hagebruk. Det kan også bli aktuelt med undervisning i andre fag skulen gjev opplærin i. No søker vi deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår kollega.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Lærar teknologi og industrifag, 200% fast

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023 ledig inntil 200% fast stilling som lærar i programfag på VG1 Teknologi og industrifag. Det er ønskeleg at den som blir tilsett i den eine av stillingane i tillegg har undervisningskompetanse i realfag.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Herøy vgs - 100% fast undervisningsstilling Naturbruk

Herøy vgs har ledig 100% fast undervisningsstilling i programfag på området Naturbruk frå 01.08.23.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 1

Ålesund videregående skole - avdelingsleder Kunstfag

Det er ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder for Kunstfag, (Musikk, dans, drama) og KDA (Kunst, design og arkitektur). Avdelingen består av 18 ansatte og 250 elever. Vi søker en entusiastisk og relasjons- og utviklingsorientert leder.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 10.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 0

Ålesund vgs - Bibliotekar, vikariat inntil 80% stilling

Ålesund vidaregåande skule har ledig stilling som bibliotekar eller tilsvarande i inntil 80% stilling, vikariat. Tidspunkt for vikariatet er frå 01.05.23 - 30.11.23, evt. med oppstart før 1. mai om det er mogeleg. Bibliotekleiar er ansvarleg og vil gi nødvendig opplæring i dei ulike arbeidsoppgåvene. Arbeidsstad vil vere på lokasjonane Latinskolen, Volsdalsberga og Fagerlia med ein rullerande vaktplan utarbeida ilag med bibliotekleiar. Vi søkjer etter deg som er engasjert og lærevillig, og glad i å jobbe med ungdom. Biblioteket vårt er ein integrert det av elevane sin skulekvardag, der elevane kan jobbe med skulearbeid, ete lunsj og vere sosiale.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 26.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 2

Herøy vgs - 100% fast undervisningsstilling nautiske fag

Herøy vgs har ledig 100% fast undervisningsstilling i nautiske fag frå 01.08.23
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 0

Herøy vgs - 100% underv.still. i matematikk og naturfag

Skulen har ledig vikariat i 100% undervisningsstilling i matematikk og naturfag frå 01.08.23. Til stillinga kan det verte lagt til timar til språkstøtte for minoritetsspråklege.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 1

Herøy vgs - inntil 200% fast underv.stillingar i norsk og engelsk

Herøy vgs har ledig inntil 200% fast undervisningsstillingar i norsk og engelsk frå 01.08.23. Til stillingane kan det vert lagt til timar til språkstøtte for minoritetsspråklege.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 6

Eksamensvakt / prøvevakt

Ved Romsdal videregående skole og Molde videregående skole har vi behov for å rekruttere flere personer til vårt vaktteam, og søker etter deg som er komfortabel med digitale verktøy, fleksibel og trives sammen med andre. Vaktbehovet er hovedsakelig i eksamensperioden i mai og juni, men det er også behov for prøvevakter ellers i skoleåret.
Utlyst 14.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Eksamensvakt
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 3

Rektor Borgund vidaregåande skole

Utlyst 09.03.23
Søknadsfrist 27.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Rådgivar IKT i skolen og kvalitetssikring elevdata

deg som vil jobbe med kvalitetsutvikling og -sikring av dei fylkeskommunale skoleadministrative systema. Likar du også å samarbeide for å oppnå gode resultat? Då kan du vere den vi leiter etter!
Utlyst 06.03.23
Søknadsfrist 21.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 11

Fylkestannlege

Den offentlege tannhelsetenesta er i stadig utvikling, og skal ta høgde for samfunnsendringar og utviklingstrekk som vil påverke dei framtidige tenestene. Vi skal vidareutvikle tannhelsetenesta til det beste for brukarane våre og innbyggarane i Møre og Romsdal, med fokus både på førebygging og behandling. Vi søker i denne samanheng ny fylkestannlege som skal leie, samordne og vidareutvikle den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal. Fylkestannlegen vil inngå i fylkeskommunedirektøren si toppleiargruppa og skal medverke til å utvikle det samla tenestetilbodet på tvers av fag og sektorar.
Utlyst 03.03.23
Søknadsfrist 27.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fylkestannlegen
Søknader: 3

Sommarjobb i fylkesvegavdeling og FRAM kollektivavdeling

Har du lyst på ein spanande og viktig sommarjobb som handlar om vegar og kollektivtransport i Møre og Romsdal fylkeskommune? Vi søker studentar innan fleire fagområde til sommarjobb i fylkesvegavdelinga og FRAM kollektivavdeling.
Utlyst 21.02.23
Søknadsfrist 01.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 29