Prosjektsjef i fylkesvegavdelinga

Prosjektsjefen er leiar for vegprosjektseksjonen, som per i dag har om lag 60 tilsette. Vegprosjektseksjonen har ansvar for gjennomføring av ein stor og krevjande portefølje av investeringsprosjekt dei komande åra, i tillegg til forvaltning, drift og vedlikehald av bruer og ferjekaier. Byggherreverksemda er fordelt på åtte prosjektorganisasjonar: Prosjekt tunneloppgradering Prosjektet har ansvar for oppgradering av knappe 30 tunnelar i Møre og Romsdal, som må utbetrast for å fylle krava i tunnelsikkerheitsforskrifta. Utbetringsarbeidet er starta, og det er venta at kostnadene med å utbetre alle aktuelle tunnelar vil passere 3 mrd. kroner. Prosjekt ferjekai Det er behov for store investeringar på ferjekaiene våre for å kunne ta i mot nye og større ferjer i åra framover. I perioden 2023-2026 er det sett av om lag 1 mrd. kroner til investeringar på ferjekaier. Prosjekt bypakke Ålesund Bypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, kostnadsramme på 4 mrd kroner dei komande åra Prosjekt Nerlandsøybrua Vegprosjektseksjonen er i gang med bygging av ny bru til Nerlandsøya i Herøy kommune. Prosjektet har ei kostnadsramme på 826 mill Prosjekt Korsmyra Indreeide Sikring av fylkesveg 63 mellom Korsmyra og Indreeide i Stranda og Fjord kommunar, skal vere ferdig i 2024. Prosjektet har ei kostnadsramme på om lag 1 mrd. kroner Prosjekt bru Prosjektorganisasjonen har ansvar for bruvedlikehald og gjennomføring av større og mindre investeringstiltak på bruer. Tiltaka kan variere frå små og mellomstore prosjekt til større prosjekt på rundt 100 mill. kroner. Prosjekt veginvestering Prosjektorganisasjonen har ansvar for bygging av mindre vegprosjekt, som t.d. gang- og sykkelvegar, trafikktryggingstiltak, kollektivtiltak og mindre skredsikringstiltak Prosjekt Kjerringsundet Byggherreorganisasjonen i fylkesvegavdelinga har ansvar for prosjektering og bygging av Kjerringsundsambandet
Utlyst 20.03.23
Søknadsfrist 16.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Romsdal vgs - Avdelingsleder

Ved Romsdal videregående skole søker vi etter en drivende dyktig avdelingsleder som setter elevenes læring og skolens læringsmiljø i sentrum. Har du faglig innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling, kan du være rett person for oss!
Utlyst 20.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Lærar anleggsgartnar 100% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart haust 2023 ledig 100% fast stilling som lærar i anleggsgartnarfag. Den som vert tlsett skal i hovudsak undervise i programfag på VG2 Anleggsgartner, men det kan også bli aktuelt med undervisning i andre fag skulen gjev opplæring i. No søker vi deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår kollega.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Lærar landbruk, 400% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023, ledig 400% fast stilling som lærar i landbruksfag. Det kan også bli aktuelt med undervisning i landbruksteknikk, skogbruk, husdyrfag og hagebruk. Vi søker etter deg som kan undervise i planteproduksjon jordbruk, praksis og teori.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 2

Lærar planteproduksjon hagebruk, 50% fast stilling

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023, ledig 50% fast stilling som lærar i planteproduksjon hagebruk. Det kan også bli aktuelt med undervisning i andre fag skulen gjev opplærin i. No søker vi deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår kollega.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 1

Lærar teknologi og industrifag, 200% fast

Ved Gjermundnes vidaregåande skule har vi frå skulestart hausten 2023 ledig inntil 200% fast stilling som lærar i programfag på VG1 Teknologi og industrifag. Det er ønskeleg at den som blir tilsett i den eine av stillingane i tillegg har undervisningskompetanse i realfag.
Utlyst 17.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 0

Herøy vgs - 100% fast undervisningsstilling nautiske fag

Herøy vgs har ledig 100% fast undervisningsstilling i nautiske fag frå 01.08.23
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 0

Herøy vgs - 100% underv.still. i matematikk og naturfag

Skulen har ledig vikariat i 100% undervisningsstilling i matematikk og naturfag frå 01.08.23. Til stillinga kan det verte lagt til timar til språkstøtte for minoritetsspråklege.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 1

Herøy vgs - inntil 200% fast underv.stillingar i norsk og engelsk

Herøy vgs har ledig inntil 200% fast undervisningsstillingar i norsk og engelsk frå 01.08.23. Til stillingane kan det vert lagt til timar til språkstøtte for minoritetsspråklege.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 6

Ålesund vgs - Bibliotekar, vikariat inntil 80% stilling

Ålesund vidaregåande skule har ledig stilling som bibliotekar eller tilsvarande i inntil 80% stilling, vikariat. Tidspunkt for vikariatet er frå 01.05.23 - 30.11.23, evt. med oppstart før 1. mai om det er mogeleg. Bibliotekleiar er ansvarleg og vil gi nødvendig opplæring i dei ulike arbeidsoppgåvene. Arbeidsstad vil vere på lokasjonane Latinskolen, Volsdalsberga og Fagerlia med ein rullerande vaktplan utarbeida ilag med bibliotekleiar. Vi søkjer etter deg som er engasjert og lærevillig, og glad i å jobbe med ungdom. Biblioteket vårt er ein integrert det av elevane sin skulekvardag, der elevane kan jobbe med skulearbeid, ete lunsj og vere sosiale.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 26.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 2

Herøy vgs - 100% fast undervisningsstilling Naturbruk

Herøy vgs har ledig 100% fast undervisningsstilling i programfag på området Naturbruk frå 01.08.23.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy vidaregåande skule
Søknader: 1

Ålesund videregående skole - avdelingsleder Kunstfag

Det er ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder for Kunstfag, (Musikk, dans, drama) og KDA (Kunst, design og arkitektur). Avdelingen består av 18 ansatte og 250 elever. Vi søker en entusiastisk og relasjons- og utviklingsorientert leder.
Utlyst 15.03.23
Søknadsfrist 10.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund videregående skole
Søknader: 0

Eksamensvakt / prøvevakt

Ved Romsdal videregående skole og Molde videregående skole har vi behov for å rekruttere flere personer til vårt vaktteam, og søker etter deg som er komfortabel med digitale verktøy, fleksibel og trives sammen med andre. Vaktbehovet er hovedsakelig i eksamensperioden i mai og juni, men det er også behov for prøvevakter ellers i skoleåret.
Utlyst 14.03.23
Søknadsfrist 11.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Eksamensvakt
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 3

Rektor Borgund vidaregåande skole

Utlyst 09.03.23
Søknadsfrist 27.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 0

Rådgivar IKT i skolen og kvalitetssikring elevdata

deg som vil jobbe med kvalitetsutvikling og -sikring av dei fylkeskommunale skoleadministrative systema. Likar du også å samarbeide for å oppnå gode resultat? Då kan du vere den vi leiter etter!
Utlyst 06.03.23
Søknadsfrist 21.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 11

Fylkestannlege

Den offentlege tannhelsetenesta er i stadig utvikling, og skal ta høgde for samfunnsendringar og utviklingstrekk som vil påverke dei framtidige tenestene. Vi skal vidareutvikle tannhelsetenesta til det beste for brukarane våre og innbyggarane i Møre og Romsdal, med fokus både på førebygging og behandling. Vi søker i denne samanheng ny fylkestannlege som skal leie, samordne og vidareutvikle den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal. Fylkestannlegen vil inngå i fylkeskommunedirektøren si toppleiargruppa og skal medverke til å utvikle det samla tenestetilbodet på tvers av fag og sektorar.
Utlyst 03.03.23
Søknadsfrist 27.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fylkestannlegen
Søknader: 3

Tannpleiar Søre Sunnmøre kompetanseregion - fast 100% stilling

- ein god jobb der du kan utvikle deg - varierte kliniske arbeidsoppgåver med alle pasientgrupper, også vaksne betalande pasientar - ulike oppgåver knytt til førebyggande og helsefremmande tannhelsearbeid - oppdaterte og fine tannklinikkar - eit fagleg nettverk med påfyll av kompetanse - introduksjonsprogram for alle våre nye kollegaer - ein stor og solid organisasjon i ryggen og leiarar som heier på deg - lønn etter tariff og trygge pensjons- og forsikringsordningar (gjennom KLP) - trivelege medarbeidarar og godt miljø - etablerings- og stabiliseringstilskot
Utlyst 03.03.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 3

Tannlege distriktstannklinikken Vatne (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har f.t.to ledige tannlegestillingar ved distriktstannklinikken Vatne i Ålesund kompetanseregion. Klinikken ligg i Tennfjord, i fine lokale og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar. Vatne og Tennfjord er ein koseleg tettstad i Ålesund kommune, med kort veg til mange aktivitetar, friluftsliv og naturopplevingar. Kva med shopping på eit av Norges største kjøpesenter (AMFI Moa)? Restaurantbesøk og konsertar i Ålesund? Eller storbytur og badeferie i utlandet via Vigra Lufthavn? (Les meir på: www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/alesund-sunnmore/).
Utlyst 03.03.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 10

Tannpleiar Molde kompetanseklinikk (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledige stilling som tannpleiar ved Molde kompetanseklinikk. Molde kompetanseklinikk er ein av fylkets største offentlege tannklinikkar, og har 6 tannlegar, 4 tannpleiarar og 10 tannhelsesekretærar. Klinikken har i tillegg også spesialistar i oralkirurgi og oralprotetikk og to psykologar i tverrfagleg behandlarteam TOO.
Utlyst 03.03.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 2

Sommarjobb i fylkesvegavdeling og FRAM kollektivavdeling

Har du lyst på ein spanande og viktig sommarjobb som handlar om vegar og kollektivtransport i Møre og Romsdal fylkeskommune? Vi søker studentar innan fleire fagområde til sommarjobb i fylkesvegavdelinga og FRAM kollektivavdeling.
Utlyst 21.02.23
Søknadsfrist 01.04.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 29

Tannlege distriktstannklinikken Sunndalsøra (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Sunndalsøra, i Kristiansund kompetanseregion. Distriktstannklinikken har 3 tannlegar,1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar. Sunndal er ein stor industri- og kraftkommune, omkransa av vill og vakker natur. Kommunen har mykje å tilby av aktivitetar og attraksjonar heile året, med gode kultur- og fritidstilbod. Med nærheit - og gode kollektivtilbod - til både Molde, Kristiansund og via Oppdal, har du god tilgang til shopping, kultur, uteliv og flyplassar. (Les meir på: www.sunndal.com/no/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 6

Tannlege distriktstannklinikken Tingvoll (vikariat 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege (vikar) ved distriktstannklinikken Tingvoll, i Kristiansund kompetanseregion.Vikariatet har varigheit fram til mai 2024. Tingvoll ligg i hjartet av Nordmøre og har kort veg til byane Kristiansund og Molde. Tingvoll er blant anna verdskjent for eit vakkert kulturlandskap, gode handverkstradisjonar og prisvinnande lokalmat. Kommunen er også landsleiande innan økologisk landbruk, dyrevelferd, fornybar energi og berekraftig utvikling. (Les meir på: www.opplevtingvoll.no/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 2

Tannlege distriktstannklinikken Eide (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Eide, i Molde kompetanseregion. Eide er ein vakker og familievennleg tettstad i Hustadvika kommune, med unike opplevingar knytt til kyst, friluftsliv, kultur og historie. Og med kort avstand og gode kollektivtilbod til shopping, kultur, uteliv og flyplassar i byane Molde og Kristiansund, er Eide ein attraktiv stad å bo. (Les meir på: hustadvika.kommune.no/om-hustadvika/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 5

Tannlege distriktstannklinikken Midsund (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Midsund, i Molde kompetanseregion. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Rakvåg. Midsund er eit vakkert øysamfunn i Molde kommune, med nærheit til unike kystlandskap, høge fjell og gode moglegheiter for friluftsliv. Her finn du blant anna Midsundtrappene og Rørsethornet, ein av de finaste turane i området og kjent frå tv-programmet "71 grader nord". Med kort avstand til byane Molde og Ålesund, har du god tilgang til shopping, kultur, uteliv og flyplassar. (Les meir på: portalmidsund.no/ og www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/molde/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 3

Tannlege distriktstannklinikken Vestnes (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikken Vestnes, i Molde kompetanseregion. Distriktstannklinikken ligg i kommunesenteret, i fine lokale og har 2 tannlegar, 1 tannpleiar og 2 tannhelsesekretærar. Omkransa av fjell og sjø - og med eit rikt kulturliv - er Vestnes ein perfekt stad å bu for deg som er glad i friluftsliv og uteliv. Med kort veg og gode kollektivtilbod til Molde, Ålesund og Åndalsnes kan du lett besøke familie, vennar, dra på shopping og uteliv i storbyane. (Les meir på: www.ivestnes.no/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 8

Tannlege distriktstannklinikken Vatne (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har f.t.to ledige tannlegestillingar ved distriktstannklinikken Vatne i Ålesund kompetanseregion. Klinikken ligg i Tennfjord, i fine lokale og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar. Vatne og Tennfjord er ein koseleg tettstad i Ålesund kommune, med kort veg til mange aktivitetar, friluftsliv og naturopplevingar. Kva med shopping på eit av Norges største kjøpesenter (AMFI Moa)? Restaurantbesøk og konsertar i Ålesund? Eller storbytur og badeferie i utlandet via Vigra Lufthavn? (Les meir på: www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/alesund-sunnmore/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 8

Tannlege Ålesund Kompetanseklinikk (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved Ålesund kompetanseklinikk. Ålesund kompetanseklinikk er ein av landets største offentlege tannklinikkar med topp utstyrte og moderne behandlingsfasilitetar i sentrum av Ålesund (Kremmergården). Dette er den største tannklinikken i fylket med 13 000 pasienter og 40 tilsette, og fungerer som henvisningspraksis for dei andre offentlege tannklinikkane i Ålesundsregionen. Her tilbyr vi CadCam, 3D-rtg, digitale avtrykk, implantatprotetikk-, laser-, lystgass-/sedasjonsbehandling og pedodontist.
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 15

Tannlege distriktstannklinikken Ørsta (vikariat 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege (vikariat) ved distriktstannklinikken Ørsta, i Søre Sunnmøre kompetanseregion. Vikariatet har varigheit fram til januar 2024. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Ørsta og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 6 tannhelsesekretærar. Nabokommunane Ørsta og Volda ligg i hjartet av Sunnmørsalpane, omkransa av vill og vakker natur. Saman utgjer Volda og Ørsta den fjerde største tettstaden i fylket, med gode moglegheiter til naturopplevingar, friluftsliv, kultur og uteliv. Ørsta/Volda Lufthamn Hovden ligg berre få minutt unna Ørsta sentrum. Det er fleire daglege direkteavgangar mellom Gardermoen, Bergen og Sogndal. (Les meir på: www.orstavolda.no/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 11

Tannlege distriktstannklinikken Volda (vikariat 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege (vikariat) ved distriktstannklinikk Volda.Vikariatet har varigheit fram til august 2024. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Volda og har 4 tannlegar, 1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar. Nabokommunane Ørsta og Volda ligg i hjartet av Sunnmørsalpane, omkransa av vill og vakker natur. Saman utgjer Volda og Ørsta den fjerde største tettstaden i fylket, med gode moglegheiter til naturopplevingar, friluftsliv, kultur og uteliv. Ørsta/Volda Lufthamn Hovden ligg berre få minutt unna Volda sentrum. Det er fleire daglege direkteavgangar mellom Gardermoen, Bergen og Sogndal. (Les meir på: www.orstavolda.no/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 10

Tannlege distriktstannklinikken Volda (to faste 100% stillingar)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har 2 ledig stillingar som tannlege ved distriktstannklinikk Volda, i Søre Sunnmøre kompetanseregion. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Volda og har 4 tannlegar, 1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar. Nabokommunane Ørsta og Volda ligg i hjartet av Sunnmørsalpane, omkransa av vill og vakker natur. Saman utgjer Volda og Ørsta den fjerde største tettstaden i fylket, med gode moglegheiter til naturopplevingar, friluftsliv, kultur og uteliv. Ørsta/Volda Lufthamn Hovden ligg berre få minutt unna Volda sentrum. Det er fleire daglege direkteavgangar mellom Gardermoen, Bergen og Sogndal. (Les meir på: www.orstavolda.no/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 15

Tannlege distriktstannklinikken Fosnavåg (fast 100% stilling

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikk Fosnavåg, i Søre Sunnmøre kompetanseregion. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Fosnavåg, i Herøy Kommune. Klinikken har 2 tannlegar, 1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar. Fosnavåg ligg heilt ute i havgapet på vestkysten - like sør for Ålesund. Her får du spektakulære naturopplevingar, god lokalmat og spennande kulturtilbod. (Les meir på: www.opplevhavlandet.no/ og www.fjordnorway.com/no/destinasjoner/alesund--geiranger).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 5

Tannlege distriktstannklinikken Fiskå (vikariat 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege (vikariat) ved distriktstannklinikk Fiskå, i Søre Sunnmøre kompetanseregion.Vikariatet har varigheit fram til november 2023. Fiskå er ein tettstad og administrasjonssenteret i Vanylven kommune. Kommunen har eit aktivt bygdemiljø og mangfaldig næringsliv. Her finn du opne kystlandskap, fjell og dalføre med uendelege moglegheiter for friluftsliv og naturopplevingar. Regionen har tilgang på det ein treng av arbeid, helsetenester, høgskuletilbod, flyplass og handel.
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 2

Tannlege distriktstannklinikken Kristiansund (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege ved distriktstannklinikk Kristiansund. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Kristiansund (Fosnagata 13) og har i dag 5 tannlegar, 1 tannpleiar, 5 tannhelsesekretærar og 2 assistentar. I løpet av 2024 vil tannklinikken flytte inn i nye lokale ved Campus Kristiansund og er planlagt med 16 store behandlingsrom, nye behandlingsunitar, oppgradert dentalteknisk utstyr, CBCT, stor steril, med meir.
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 10

Tannlege distriktstannklinikken Kristiansund (vikariat 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannlege (vikariat) ved distriktstannklinikk Kristiansund.Vikariatet har varigheit fram til juli 2024. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Kristiansund (Fosnagata 13) og har i dag 5 tannlegar, 1 tannpleiar, 5 tannhelsesekretærar og 2 assistentar. I løpet av 2024 vil tannklinikken flytte inn i nye lokale ved Campus Kristiansund og er planlagt med 16 store behandlingsrom, nye behandlingsunitar, oppgradert dentalteknisk utstyr, CBCT, stor steril, med meir.
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 8

Tannpleiar distriktstannklinikken Kristiansund (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannpleiar ved distriktstannklinikk Kristiansund. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Kristiansund (Fosnagata 13) og har i dag 5 tannlegar, 1 tannpleiar, 5 tannhelsesekretærar og 2 assistentar. I løpet av 2024 vil tannklinikken flytte inn i nye lokale ved Campus Kristiansund og er planlagt med mellom anna 16 store behandlingsrom, nye behandlingsunitar, oppgradert dentalteknisk utstyr, CBCT, stor steril, med meir.
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 3

Tannpleiar distriktstannklinikken Valldal (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannpleiar ved distriktstannklinikken Valldal, i Ålesund kompetanseregion. Stillinga er delt mellom klinikkane i Valldal og på Stranda (i nabokommunen). Fjord kommune og Valldal har ein unik plassering i det ville fjordlandskapet, og er den perfekte plassen for deg som elskar natur, fjellturar og friluftsliv. Enten du er spenningssøkande - eller ønsker ro og stillheit i eit urørt UNESCO-verdsarvområde - finn du moglegheiter her. Frå Valldal er det relativt kort avstand til shopping, kultur, uteliv og flyplassar i byane Ålesund og Molde (Les meir på: opplevfjord.no/ og www.valldal.no/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 1

Tannpleiar distriktstannklinikken Vatne (vikariat 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannpleiar (vikariat) ved distriktstannklinikk Vatne.Vikariatet har varigheit fram til mai 2024. Distriktstannklinikken ligg i Tennfjord, i fine lokale og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar. Vatne og Tennfjord er ein koseleg tettstad i Ålesund kommune, med kort veg til mange aktivitetar, friluftsliv og naturopplevingar. Kva med shopping på eit av Norges største kjøpesenter (AMFI Moa)? Restaurantbesøk og konsertar i Ålesund? Eller storbytur og badeferie i utlandet via Vigra Lufthavn? (Les meir på: www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/alesund-sunnmore/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannpleiar Ålesund kompetanseklinikk (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannpleiar ved Ålesund kompetanseklinikk. Ålesund kompetanseklinikk er ein av landets største offentlege tannklinikkar med topp utstyrte og moderne behandlingsfasilitetar i sentrum av Ålesund (Kremmergården). Dette er den største tannklinikken i fylket med 13 000 pasienter og 40 tilsette, og fungerer som henvisningspraksis for dei andre offentlege tannklinikkane i Ålesundsregionen. Her tilbyr vi CadCam, 3D-rtg, digitale avtrykk, implantatprotetikk-, laser-, lystgass-/sedasjonsbehandling og pedodontist.
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 4

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Vatne (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannhelsesekretær ved distriktstannklinikken Vatne, i Ålesund kompetanseregion. Distriktstannklinikken ligg i Tennfjord, i fine lokale og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar. Vatne og Tennfjord er ein koseleg tettstad i Ålesund kommune, med kort veg til mange aktivitetar, friluftsliv og naturopplevingar. Kva med shopping på eit av Norges største kjøpesenter (AMFI Moa)? Restaurantbesøk og konsertar i Ålesund? Eller storbytur og badeferie i utlandet via Vigra Lufthavn? (Les meir på: www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/alesund-sunnmore/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 5

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Sunndalsøra (fast 100% stilling)

Velkommen til den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannhelsesekretær ved distriktstannklinikken Sunndalsøra, i Kristiansund kompetanseregion. Klinikken har 3 tannlegar,1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar. Sunndal er ein stor industri- og kraftkommune, omkransa av vill og vakker natur. Kommunen har mykje å tilby av aktivitetar og attraksjonar heile året, med gode kultur- og fritidstilbod. (Les meir på: www.sunndal.com/no/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 3

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Vestnes (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannhelsesekretær ved distriktstannklinikken Vestnes, i Molde kompetanseregion. Distriktstannklinikken ligg i kommunesenteret, i fine lokale og har 2 tannlegar, 1 tannpleiar og 2 tannhelsesekretærar. Meir info: www.ivestnes.no/
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 5

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Åndalsnes (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannhelsesekretær ved distriktstannklinikken Åndalsnes, i Molde kompetanseregion. Distriktstannklinikken har 3 tannlegar og 3 tannhelsesekretærar. Åndalsnes ligg i hjartet av vakre Romsdal og er den perfekte staden for deg som elskar natur, fjellturar og friluftsliv. Åndalsnes har også eit bra kulturtilbod, med m.a. musikkfestivalen RaumaRock som årleg samlar nasjonale og internasjonale artistar. Frå Åndalsnes er det togsamband (Raumabanen) til Oslo og gode kollektivtilbod til både Molde og Ålesund. (Les meir på: www.tindehovedstaden.no/ og www.fjordnorway.com/no/attraksjoner/andalsnes).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 3

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Elnesvågen (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannhelsesekretær ved distriktstannklinikken Elnesvågen, i Molde kompetanseregion. Distriktstannklinikken har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 2 tannhelsesekretærar. Elnesvågen ligg i vakre Hustadvika kommune, med nærheit til unikt kyst- og fjellandskap og rike moglegheiter for friluftsliv og kulturopplevingar. Og med kort avstand og gode kollektivtilbod til shopping, kultur, uteliv og flyplassar i byane Molde og Kristiansund er Elnesvågen ein attraktiv stad å bu. (Les meir på: hustadvika.kommune.no/om-hustadvika/).
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 7

Tannhelsesekretær Ålesund kompetanseklinikk (fast 100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannhelsesekretær ved Ålesund kompetanseklinikk. Ålesund kompetanseklinikk er ein av landets største offentlege tannklinikkar med topp utstyrte og moderne behandlingsfasilitetar i sentrum av Ålesund (Kremmergården). Dette er den største tannklinikken i fylket med 13 000 pasientar og 40 tilsette, og fungerer som henvisningspraksis for dei andre offentlege tannklinikkane i Ålesundsregionen. Her kan vi tilby CadCam, 3D-rtg, digitale avtrykk, implantatprotetikk-, laser-, lystgass-/sedasjonsbehandling og pedodontist.
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 10

Tannhelsesekretær distriktstannklinikken Fiskå (fast 80-100% stilling)

I Møre og Romsdal får du det urbane side om side med den villaste naturen. Du bur og jobbar midt i landet, mellom hav og fjell i nordvest, med små avstandar mellom by og natur, innland og utland. Vi har ledig stilling som tannhelsesekretær ved distriktstannklinikken Fiskå, i Søre Sunnmøre kompetanseregion. Fiskå er ein tettstad og administrasjonssenteret i Vanylven kommune. Kommunen har eit aktivt bygdemiljø og mangfaldig næringsliv. Her finn du opne kystlandskap, fjell og dalføre med uendelege moglegheiter for friluftsliv og naturopplevingar.
Utlyst 14.02.23
Søknadsfrist 20.03.23
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 1