Borgund vgs - Avdelingsleiar 100% fast stilling, 2.gangs utlysning

Utlyst 14.01.22
Søknadsfrist 07.02.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 8

Teamleiar vegdrift

ein engasjert og omgjengeleg teamleiar for vegdrift i fylkesvegavdelinga
Utlyst 13.01.22
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 0

Kontrollingeniør - asfalt og vegoppmerking

ein engasjert og omgjengeleg kontrollingeniør for asfalt og vegoppmerking, Nordmøre og Romsdal i Fylkesvegavdelinga " Asfalt- og vegoppmerking på fylkesvegar: Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer.
Utlyst 13.01.22
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 1

Atlanten vgs - lærerbehov våren 2022

vikarer til korte og lengre undervisningsoppdrag innen ulike fagområder ved Atlanten videregående skole våren 2022. Vi har spesielt behov for vikarer med undervisningskompetanse i ett eller flere av fagene norsk, religion, tysk og matematikk.
Utlyst 12.01.22
Søknadsfrist 01.02.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønnet
Lokasjon Atlanten videregående skole
Søknader: 1

Økonomikonsulent - den offentlege tannhelsetenesta

- ein engasjert og utviklingsorientert medarbeidar til fast 100% stilling i fylkestannlegens stab Vi søker deg som ser nye og effektive måtar å gjere ting på, og er god til å planlegge og gjennomføre forbetringsprosessar. Du liker å jobbe sjølvstendig og strukturert i ein travel arbeidskvardag, men søker også gode løysingar i samarbeid med andre.
Utlyst 08.01.22
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fylkestannlegen
Søknader: 4

Programfaglærer Teknologi og industrifag

Ved Romsdal vgs er det ledig stilling som programfaglærer ved Teknologi- og industrifag (TI). Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.
Utlyst 05.01.22
Søknadsfrist 24.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv. fast
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Hustadvika vgs - 100% vikariat i akvakulturfaget

Utlyst 04.01.22
Søknadsfrist 18.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.vikar
Lokasjon Hustadvika vidaregåande skole
Søknader: 1

Tannlege DTK Åndalsnes, Molde kompetanseregion

Tannlege i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Åndalsnes i Molde kompetanseregion.
Utlyst 21.12.21
Søknadsfrist 21.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 2

Tannlege DTK Midsund, Molde kompetanseregion

Tannlege i 100%, fast stilling med arbeidsstad for tida distriktstannklinikken Midsund i Molde kompetanseregion.
Utlyst 21.12.21
Søknadsfrist 21.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 1

Rådgivar, juridisk seksjon

Juridisk rådgivar i 100 % fast stilling. Vil du ha ein variert arbeidskvardag som jurist? Er du initiativrik og løysingsorientert? Er du god til å samarbeide og sette deg inn i komplekse saksområde, samtidig som du tek ansvar og arbeider effektivt og sjølvstendig? Då kan du vere den vi leiter etter!
Utlyst 21.12.21
Søknadsfrist 21.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Stab for juridiske og administrative tenester
Søknader: 3

Grunnerverver, seksjon plan og trafikk

ein samarbeidsorientert og initiativrik grunnervervar. Stillinga ligg til seksjon for plan og trafikk. Seksjonen tilhøyrer fylkesvegavdelinga på samferdselsområdet. Vi har kontor både i Ålesund, Molde og Kristiansund. Denne stillinga har arbeidsstad i Ålesund.
Utlyst 20.12.21
Søknadsfrist 17.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 3

Grunnerverver - vikariat, seksjon plan og trafikk

ein samarbeidsorientert og initiativrik grunnerverver- vikar. Stillinga ligg til seksjon for plan og trafikk. Seksjonen tilhøyrer fylkesvegavdelinga på samferdselsområdet og vikariatstillinga får arbeidsstad i enten Ålesund, Molde eller Kristiansund.
Utlyst 20.12.21
Søknadsfrist 17.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 1

Teknisk byggeleiar bru/veg Nye Nerlandsøybrua

Ein fagleg dyktig og samarbeidsvillig person til stillinga som teknisk byggeleiar bru/ veg for bygginga av Nye Nerlandsøybrua. Vi har fleire spanande vegprosjekt i porteføljen vår og no bemannar vi opp byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre desse prosjekta. Vi søker nå etter teknisk byggeleiar for bru/veg for bygging av Nye Nerlandsøybrua. Nye Nerlandsøybrua: Det er sett av midlar i økonomiplanen til bygging av ny Nerlandsøybru i Herøy kommune. Prosjektet er antatt å koste om lag 500 mill. kr. Det skal byggast ei bru på om lag 600 meter mellom Igesund og Kvalsund. Det pågår planlegging og prosjektering av dette prosjektet, og det er forventa byggeoppstart i 2022. Brua blir prosjektert i BIM.
Utlyst 20.12.21
Søknadsfrist 17.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 4

Kontrollingeniør for bruprosjekt

ein omgjengeleg, initiativrik og samarbeidsorientert kontrollingeniør i prosjekt for utbygging og vedlikehald av bruer i fylkesvegavdelinga. Vi har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegane, med blant anna 3200 km veg, 57 tunnelar, og om lag 1000 bruer og støttemurar. Vi har fleire spanande vegprosjekt i porteføljen vår og no bemannar vi opp byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre desse prosjekta. Vi søker nå etter kontrollingeniør for bru.
Utlyst 20.12.21
Søknadsfrist 17.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 10

Assisterande prosjektleiar - Kjerringsundet

Kjerringsundet er eit fjordkryssingsprosjekt mellom Otrøya og Gossen. Prosjektets mål er å skape ein vegforbindelse mellom Gossen og Otrøya, kople Aukra inn på framtidig E39 og avløyse ferjesambandet Aukra - Hollingsholmen. Prosjektet består av to store bruer, sjøfyllingar og vegbygging på øyane. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter assisterande prosjektleiar.
Utlyst 20.12.21
Søknadsfrist 17.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 5

Prosjektleiar i FRAM

Møre og Romsdal fylkeskommune etablerer eit kompetansemiljø i Kristiansund som skal utvikle berekraftige reisevanar både i byane og distrikta. Prosjektleiaren vi søker etter får ei nøkkelrolle i ei innovativ satsing der vi bygger framtidas kollektivtrafikk i Møre og Romsdal. Personen vi søker vil få ansvar for prosjekta knytt til ulike satsingar, for eksempel mikromobilitet, bestillingstransport, innfartsparkering og heim-jobb-heim. Vil du vere med på reisa? Samferdselsområdet består av fylkesvegavdelinga og kollektivavdelinga FRAM. FRAM ønsker å bidra til mobilitetsløysingar for folk, varer og tenester som er berekraftige, effektive, trafikksikre og samfunnsøkonomisk lønnsame. Til dette arbeidet søker FRAM ein kompetent, engasjert og utviklingsorientert prosjektleiar som får ansvar for innovasjons- og utviklingsprosjekt på mobilitetsområdet. Prosjektleiaren skal medverke til tverrfagleg og verdiskapande samarbeid både internt i eigen organisasjon og eksternt i lag med samarbeidspartar, transportørar, andre fylkeskommunar, kommunar og andre relevante aktørar.
Utlyst 20.12.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 3

Rådgivar i FRAM

Møre og Romsdal fylkeskommune etablerer eit kompetansemiljø i Kristiansund som skal utvikle berekraftige reisevanar både i byane og distrikta. Rådgivaren vi søker etter får ei nøkkelrolle i ei innovativ satsing der vi bygger framtidas kollektivtrafikk i Møre og Romsdal. Dette inngår i "Programmet for berekraftig by- og tettstadutvikling" som har som formål å gjere byane og tettstadene i fylket meir attraktive og berekraftige. Programmet for berekraftig by- og tettstadsutvikling er ei operasjonelisering av delar av fylkesplanen. Samferdselsområdet består av fylkesvegavdelinga og kollektivavdelinga FRAM. FRAM ønsker å bidra til mobilitetsløysingar for folk, varer og tenester som er berekraftige, effektive, trafikksikre og samfunnsøkonomisk lønnsame. Hos oss får du i tillegg til prosjektlederansvar inn mot programmet for Berekraftig by- og tettstadsutvikling, delta i utforming og oppfølging av handlingsprogrammet for FRAM. Vi ser derfor etter ein person som har kjennskap til- og interesse for å jobbe for gode løysingar, og som har god skriftleg formuleringsevne. Vi ønskjer deg som kan jobbe sjølvstendig, deler av din kunnskap, og samarbeider godt. Du vil inngå i eit tverrfagleg miljø ved Campus Kristiansund der alle fylkeskommunen sine fagområder er representert.
Utlyst 20.12.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 2

Rådgivar i arkeologi - 100 % vikariat

Vi søker etter rådgivar i arkeologi i eit vikariat i 100 % i perioden 01.04.22 - 31.01.2023. Det kan være moglegheit for forlenging. Stillinga er rådgivar i arkeologi med forvaltningsansvar og er lagt til Kulturavdelinga, seksjon for kulturarv. Seksjon for kulturarv har 15 tilsette fordelt på to faggrupper - arkeologi og nyare tids kulturminne. Fylkeskonservatoren leiar seksjonen og vil bli din nærmaste leiar. På arkeologi har vi fem ulike koordinatorar som har ansvar for å utvikle spesifikke fagområde og er ansvarleg for samhandling og framdrift for desse områda. Hovudansvaret ligg hos seksjonsleiar, men kvar koordinator har ansvar for framdrift, koordinering og utvikling innan sitt felt. Dine hovudarbeidsoppgåver vil i hovudsak vere sakshandsaming og arealplanarbeid i eit utval kommunar, men også noko arkeologisk feltarbeid og etterarbeid knytt til mindre, private tiltak. Seksjonen har eit nært samarbeid med Riksantikvaren, Universitetsmusea, kommunane og ulike utbyggingsaktørar, og inngår også i eit fagleg nettverk med andre fylkeskommunar.
Utlyst 17.12.21
Søknadsfrist 24.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Kulturavdelinga
Søknader: 2

Feltarkeologar for feltsesongen 2022

Vi søker etter feltarkeologar til feltsesongen 2022. Vi vil ha behov for fleire feltleiarar og -assistentar for lengre og kortare engasjement - både i tilknyting til arkeologiske registreringar og skjøtselsarbeid i kommande sesong. Feltarkeologane inngår i Seksjon for kulturarv, som består av eit team med 15 tilsette fordelt på to faggrupper - arkeologi og nyare tids kulturminne. Fylkeskonservatoren leiar seksjonen. På arkeologi har vi fem ulike koordinatorar som har ansvar for å utvikle spesifikke fagområde og er ansvarleg for samhandling og framdrift for desse områda. Feltarkeologane arbeidar tett opp mot feltkoordinator som næraste leiar og dei arkeologane som har ansvar for sakshandsaming av automatisk freda kulturminne i arealplanar/ utbyggingsplanar i dei einskilde kommunane. Hovudansvaret ligg hos seksjonsleiar, men kvar koordinator har ansvar for framdrift, koordinering og utvikling innan sitt felt. Seksjonen har eit nært samarbeid med Riksantikvaren, Universitetsmusea, kommunane og ulike utbyggingsaktørar, og inngår også i eit fagleg nettverk med andre fylkeskommunar.
Utlyst 17.12.21
Søknadsfrist 24.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Kulturavdelinga
Søknader: 18

Tilkallingsvikar kantine

Kanskje passar det deg best å ta enkeltdagar, eller at du ønsker større vikaroppdrag? Skriv litt om dette i søknaden din. Som kantinemedarbeider er du med i den daglege drifta av kantina og er ein nøkkelperson for å skape gode kundeopplevelsar. Dine arbeidsoppgåver vil være å tilberede og servere varm- og kaldmat og tidvis betjene kassa. Du vil også ha oppgåver på oppvasken og skal sjå til at kantina til einkvar tid er presentabel. Vi tenkjer det er ei styrke om du har erfaring frå kafè, restaurant eller kantine og noko kunnskap om IK-Mat. Like viktig er din motivasjon og engasjement for å jobbe på eit kjøkken og tilberede sunn og god mat. Du er ein stødig kollega som støttar og hjelper til der det trengs. Du har som oftast godt humør, er positiv og omgjengeleg. For å lykkast på kjøkkenet er det viktig at du kan kommunisere godt på norsk. Arbeidstid er kl. 07.30-15.30 og følger skuleåret.
Utlyst 15.11.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn kommunal
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 3

Tilkallingsvikar lærar og undervisningsassistent - naturbruk

tilkallingsvikarar på Naturbruk. Vi har vikaroppdrag som kan variere med varigheit frå ein dag til fleire veker. Kanskje passar det deg best å ta enkeltdagar, eller at du ønsker større vikaroppdrag? Skriv litt om dette i søknaden din. Vi treng vikarar som kan undervise eller vere assistent i praktiske og teoretiske fag, og det er ønskeleg at du kan starte så snart som mogleg. Arbeidstid er kl. 07.45 - 14.35 måndag - fredag.
Utlyst 15.11.21
Søknadsfrist 31.01.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Timelønn underv.
Lokasjon Gjermundnes vidaregåande skule
Søknader: 2