Miljøveileder 89 % stilling, vikariat

Ved Romsdal vgs er det ledig 89 % vikar stilling som miljøveileder med relevant høgskoleutdanning (stillingen følger elevenes skoleår). Stillingen vil være knyttet til vårt tilbud om alternativ opplæring (AO), men du vil også kunne jobbe tett opp mot flere av skolens avdelinger. Nå søker vi etter deg som både har rett kompetanse og som ønsker å bli vår nye kollega.Vikariatet varer til 31.07.2023, med tiltredelse snarest.
Utlyst 08.08.22
Søknadsfrist 21.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 0

Molde vgs - vikariat som lærer i spansk (ca. 50% stilling)

Molde vgs. har første halvdel av skoleåret 2022/2023 behov for en lærer i spansk til et vikariat på ca. 50%. Dette vil eventuelt kunne forlenges ut skoleåret. Som lærer ved Molde vgs. setter du elevenes læring og læringsmiljø i sentrum og du bidrar til å utvikle et skolefelleskap som bygger på felles verdier. Disse verdiene er bl.a. uttrykt i skolens pedagogiske plattform, der vi legger stor vekt på høy faglig standard, trygge, kreative læringsmiljøer, systematisk samarbeid for økt læring og gode relasjoner mellom ansatte og elever.
Utlyst 04.08.22
Søknadsfrist 17.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde videregående skole
Søknader: 1

Prosjektleiar nye utdanningar ved Campus Kristiansund

Seksjon for berekraftig samfunnsutvikling søker etter prosjektleiar for eit nytt 3-årig prosjekt som skal få fram nye høgare utdanningar ved Campus Kristiansund i tett samarbeid med ei rekke samfunnsaktørar. Satsingsområda er primært lærarutdanning, it- og ingeniørutdanningar.
Utlyst 02.08.22
Søknadsfrist 28.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Stab for strategi og styring
Søknader: 3

Tingvoll VGS - kontorleder

Utlyst 02.08.22
Søknadsfrist 14.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Tingvoll vidaregåande skole
Søknader: 3

Rådgivar - bibliotek

Brenn du for bibliotek? Ver med å utvikle skule- og folkebiblioteka i Møre og Romsdal! Seksjon for arkiv, bibliotek og museum (ABM) er eit ungt kollegium med ein gjeng dyktige og engasjerte folk. Vi er seks tilsette og seksjonen er ein pådrivar for regional bibliotekutvikling, nyskaping og god samhandling i ABM- feltet. No ønskjer vi oss ein ny, dyktig medarbeidar på laget. Vi har vedtatt å vere Berekraftsfylke, og FNs berekraftsmål skal ligge til grunn for utviklinga av Møre og Romsdal. Dette er eit viktig premiss for utviklingsarbeidet vi driv i seksjon for ABM. Vi arbeider etter Fagplan bibliotek 2017 - 2024. Måla er å skape fleire og betre lesarar, bidra til livslang læring, fremje likeverd, fellesskap og folkehelse - og bidra til ei berekraftig utvikling av samfunnet. For å klare det, deltek vi blant anna i nasjonale og regionale prosjekt, vi arbeider med kompetansehevande tiltak og rådgiving. Vi rådgir om biblioteklokale og samlingsutvikling, planarbeid, digital utvikling og står for felles bibliotektenester og avtalar. Vi samarbeider tett med alle biblioteka i Møre og Romsdal og med fylker i heile landet. Stillinga vil ha hovudfokus på folkebibliotek og skulebibliotek i vidaregåande skule, statistikk og analyse og frivilligheit. Rådgivaren må vere førebudd på å løyse andre oppgåver som følgje av omprioriteringar og endringar i seksjonen.
Utlyst 01.08.22
Søknadsfrist 24.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Seksjon for arkiv, bibliotek og museum i Ålesund
Søknader: 3

Kontrollingeniør vegdrift - Ytre Romsdal

Vi søker etter kontrollingeniør for driftskontrakt 1504, ytre Romsdal i Fylkesvegavdelinga: " Drift og vedlikehald av fylkesvegar Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer
Utlyst 08.07.22
Søknadsfrist 15.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 10

Romsdal vgs - Lærer for innføringsklasse

Ved Romsdal vgs er det fra september 2022 og ut skoleåret ledig inntil 100 % midlertidig stilling for lærer som skal undervise vår nyopprettede innføringsklasse for minoritetsspråklige elever.
Utlyst 07.07.22
Søknadsfrist 17.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Underv.midlertidig
Lokasjon Romsdal videregående skole
Søknader: 9

Borgund vgs - Fast undervisningsstiling Helse og oppvekstfag

Fast undervisningsstilling på Helse og oppvekstfag, med undervisning på vg2 helseservice og vg3 apotektekniker
Utlyst 06.07.22
Søknadsfrist 17.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 5

Borgund vgs Midlertidig stilling Innføringsklasse

Utlyst 06.07.22
Søknadsfrist 17.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Borgund vidaregåande skole
Søknader: 5

Rådgivar – Folkehelse

Brenn du for folkehelse og lokal samfunnsutvikling? Det er ledig 100 % fast stilling som rådgivar ved seksjon folkehelse, idrett og friluftsliv ved kulturavdelinga i Molde. Tiltreding snarast. Møre og Romsdal fylkeskommune legg FN sine berekraftsmål som premiss for utviklinga i fylket. Å jobbe for meir rettferdige og inkluderande samfunn er avgjerande for å nå berekraftsmåla. Ei befolkning med god helse og livskvalitet er samfunnet sin viktigaste kapital. Seksjon for folkehelse, idrett og friluftsliv samordnar folkehelsearbeidet i fylket. Seksjonen har eit særleg ansvar for oppfølging av folkehelselova, koordinering av God Helse samarbeidet med kommunar, regional utvikling av friluftsliv og frivillig sektor, drift av eldrerådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne, forvaltning av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i tillegg til andre tilskotsordningar innan fagområdet. Folkehelsearbeidet krev langsiktige, systematiske og målretta strategiar for å lykkes i å skape helsefremmande og berekraftige lokalsamfunn. I folkehelsearbeidet er det nødvendig å samarbeid på tvers av sektorar og forvaltingsnivå, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi jobbar med kunnskapsgrunnlag og planarbeid, tek initiativ til og legg til rette for utviklingsprosjekt, kurs og nettverksbygging.
Utlyst 05.07.22
Søknadsfrist 23.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kulturavdelinga
Søknader: 11

Tannlege distriktstannklinikken Kristiansund, Kristiansund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannlinikken har 5 tannlegar, 1 tannpleiar og 5 tannhelsesekretærar.
Utlyst 04.07.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 3

Tannlege kompetanseklinikken St.Carolus (i Molde) og DTK Midsund, Molde Kompetanseregion, fast 100%.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Stillinga er ved kompetanseklinikken St. Carolus i Molde og ved distriktstannklinikken Midsund. St. Carolus kompetanseklinikk ligg i Molde by og er ein av fylkets største offentlege tannklinikkar, og har 6 tannlegar, 4 tannpleiarar og 10 tannhelsesekretærar. Klinikken har i tillegg også spesialistar i oralkirurgi og oralprotetikk og to psykologar i tverrfagleg behandlarteam TOO. Distriktstannklinikken Midsund ligg i sentrum av Rakvåg og er ein ett-teams klinikk.
Utlyst 04.07.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 0

Fagskolen Møre og Romsdal - ingeniør elektro

Fagskolen Møre og Romsdal, søker ingeniør i elektrofag i 100% fast stilling som kan undervise studenter i ulike emner inn elkraft og ev. innen automatisering. Har du lyst til å være med å utvikle nye fagfolk som kan jobbe i bransjen? Det er stort behov for din kompetanse. Dette kan være jobben for deg. Vi oppfordrer alle som er interessert i stillingen å kontakte skolen snarest. Stillingen kan deles på flere personer og ev. kombineres med annen jobb.
Utlyst 04.07.22
Søknadsfrist 22.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 1

Fagskolen Møre og Romsdal - Undervisning i prosessteknikk

Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund søker etter lærer til studiet Kjemi-Prosessteknikk. Utdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt. Vi har ledig 100 % fast stilling fra 1. oktober 2022, men tidligere eller senere oppstart kan avtales. Fagene det skal undervises i er i hovedsak generell kjemi og prosessering av marint råstoff, men andre fag som materiallære og tegningslære kan også være aktuelle. Det skal undervises både på heltidsstudium og deltidsstudium. Deltidsstudiene er nettbasert med samlinger og undervisningen forgår både på dagtid og kveldstid.
Utlyst 04.07.22
Søknadsfrist 22.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Fagskolen i Møre og Romsdal
Søknader: 1

Kontrollingeniør vegdrift Nordmøre- eitt års engasjement

Vi søker etter kontrollingeniør vegdrift Nordmøre - eitt års engasjement for driftskontrakt 1509 ytre Nordmøre, Kristiansund. Det må også påreknast noke arbeid i ytre Romsdal, driftskontrakt 1504. " Drift og vedlikehald av fylkesvegar Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer.
Utlyst 30.06.22
Søknadsfrist 15.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 1

Kontrollingeniør vegdrift - Indre Nordmøre

Vi søker etter kontrollingeniør for driftskontrakt 1507, Indre Nordmøre, Sunndal-Surnadal i Fylkesvegavdelinga: " Drift og vedlikehald av fylkesvegar Fylkesvegnettet består av om lag 3200 km veg, 57 tunnelar, om lag 1000 bruer samt andre vegelementer.
Utlyst 30.06.22
Søknadsfrist 15.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 6

Rådgivar - nye energibærarar

ein engasjert og initiativrik rådgivar for å styrke satsinga vår innan nye energibærarar og grøn omstilling.
Utlyst 29.06.22
Søknadsfrist 14.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kompetanse- og næringsavdelinga
Søknader: 7

Tannlege distriktstannklinikken Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i sentrum av Sunndalsøra, og har 3 tannlegar,1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 2

Tannlege distriktstannklinikken Åndalsnes, Molde Kompetanseregion, vikariat i 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Vikariatet har ei varigheit fram til september 2023. Distriktstannklinikken ligg i nye og moderne lokale i Åndalsnes sentrum og har 2 tannlegar og 3 tannhelsesekretærar. På klinikken får du jobbe i lag med overtannlegen i kompetanseregionen.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 1

Tannlege distriktstannklinikken Vestnes, Molde Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i kommunesenteret i Vestnes kommune og har 2 tannlegar, 1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Molde kompetanseregion
Søknader: 2

Tannlege distriktstannklinikken Fosnavåg, Søre Sunnmøre Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Klinikken ligg i kommunesenteret i Herøy kommune, og har 2 tannlegar, 1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Søre Sunnmøre kompetansegion
Søknader: 1

Tannlege distriktstannklinikken Vatne, Ålesund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannklinikken ligg i Tennfjord i Ålesund kommune, og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 1

Tannlege distriktstannklinikken Vatne, Ålesund Kompetanseregion, vikariat i 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Vikariatet har ei varigheit fram til september 2023. Distriktstannklinikken ligg i Tennfjord i Ålesund kommune, og har 3 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Vikar
Lokasjon Ålesund kompetanseregion
Søknader: 0

Tannpleiar distriktstannklinikken Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Distriktstannlinikken har 5 tannlegar, 1 tannpleiar og 5 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 1

Tannpleiar distriktstannklinikken Sunndalsøra, Kristiansund Kompetanseregion, fast 100% stilling.

deg som ønsker å utvikle deg innan tannhelsefaget og har interesse for det tannhelsefaglege samfunnsoppdraget. Du trivst med ein travel arbeidskvardag og blir motivert av å jobbe for og med menneske. Klinikken har 3 tannlegar,1 tannpleiar og 3 tannhelsesekretærar.
Utlyst 24.06.22
Søknadsfrist 31.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Kristiansund kompetanseregion
Søknader: 0

Kontrollingeniør bru/veg Ny Nerlandsøybru

Ein fagleg dyktig og samarbeidsvillig person til stillinga som kontrollingeniør bru/veg for bygging av Ny Nerlandsøybru. Vi har fleire spanande veg- og bruprosjekt i porteføljen vår og no bemannar vi opp byggherreorganisasjonen vår for å gjennomføre desse prosjekta. Ny Nerlandsøybru: Det er satt av midlar i økonomiplanen til bygging av ny Nerlandsøybru i Herøy kommune. Prosjektet er antatt å koste om lag 620 mill. kr. Det skal byggast ei bru på 574m mellom Igesund og Kvalsund med tilhøyrande vegsystem. Det pågår planlegging og prosjektering av dette prosjektet, og det er forventa byggestart i 2022. Brua blir prosjektert i BIM.
Utlyst 11.05.22
Søknadsfrist 15.08.22
Selskap Møre og Romsdal fylkeskommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Samferdselsområdet
Søknader: 6