Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen. Verdigrunnlaget vårt er ein lærande organisasjon, kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit.

Rådgivar personvern

Beskrivelse

Vi søker etter

deg som kan sjå digitale system og oppgåvene vi utfører i samanheng med krav til personvern. Møre og Romsdal fylkeskommune er ei kompleks verksemd og har ei stor satsing for å forbetre dei digitale arbeidsformene i heile organisasjonen. I samband med dette søker vi deg som kan bidra til å styrke og vidareutvikle våre system for sikker handtering av personvern.

Du får jobbe med

- forvaltning og utvikling av det overordna rammeverket for personvern
- kvalitetssikring og bistand ved anskaffingar og utvikling av digitale tenester
- personvernkonsekvensvurderingar
- databehandlaravtalar
- handtering av avvik
- opplæring og bevisstgjering av tilsette og leiarar
- tilrettelegging for og deltaking i faggruppe for personvern og informasjonssikkerheit i fylkeskommunen

Vi søker deg som har

- høgare utdanning, på minimum bachelorgradsnivå innan forvaltningsinformatikk, juridiske- og/ eller samfunnsvitskaplege fag
- god kunnskap om personvern
- erfaring med oppgåver knytt til personopplysningsregelverket
- god forståing for personvernrisikoar ved bruk av teknologi / digitale verktøy
- gode norsk- og engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg
- erfaring frå offentleg sektor vil vere ein fordel

Vi vil også legge vekt på at du
- er initiativrik, sjølvgåande og strukturert
- har evne til å arbeide heilskapleg og prosessorientert
- evner å kommunisere og samarbeide godt og effektivt med medarbeidarar med ulik fagleg bakgrunn
- har evne til å bygge nettverk og vedlikehalde relasjonar som grunnlag for langsiktig og velfungerande samarbeid
- opptrer profesjonelt med høg grad av integritet

Vi tilbyr

- ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
- gode digitale løysingar for kvalitetsarbeid og internkontroll (kvalitetssystem)
- god tilgang til faglege nettverk og fagleg utvikling
- offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
- løn etter avtale

Om arbeidsplassen

Stillinga er plassert i Stab for juridiske og administrative tenester i juridisk sjef sin stab. Den som tek til i stillinga vil arbeide saman med og tett opp mot fagleiar beredskap og informasjonssikkerheit, og andre sentrale fagressursar i organisasjonen. Stabsavdelinga er elles organisert i fem seksjonar - innkjøp, dokumentsenter, utvalssekretariat, fellestenesta og juridisk seksjon. Den som blir tilsett skal ha kontorstad i Molde, men delt kontorstad i Kristiansund eller Ålesund, kan og vere aktuelt.

Meir informasjon om Møre og Romsdal fylkeskommune og Stab for juridiske og administrative tenester, finn du på nettsidene våre, mrfylke.no.

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.

Søk
Søknadsfrist
25.09.23
Utlyst
04.09.23
Vår ref
6129
Merk søknad
Fakta
Rådgivar
Fast
Kontakter
 • Arild Inge Kjersem
  konstituert juridisk sjef
  arild.inge.kjersem@mrfylke.no
  97148154
  +4771280407
 • Eirik Jenssen
  Fagleiar
  eirik.jenssen@mrfylke.no
  91674453
  +4771280288