Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen - hos oss får du utvikle deg sjølv og kompetansen din.

Prosessrådgivar på Prosjektarenaen

Beskrivelse

Brenn du for verdiskapande utviklingsprosessar?

Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert ein tverrfagleg prosjektarena og innført porteføljestyring for å styrke organisasjonen si skaparevne og måloppnåing. Vi søker no etter ein rådgivar som skal koordinere porteføljearbeidet, fasilitere samarbeidsprosessar på prosjektarenaen og gje støtte til prosessleiarar.

Du får jobbe med

Fylkeskommunen ønsker å styrke tverrfagleg og verdiskapande samarbeid mellom nivå og fagområde i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartar. Utvikling skjer både gjennom kontinuerleg forbetringsarbeid og i prosjekt/program. Kvaliteten på utviklingsprosessane er avgjerande for realisering av ønska gevinstar.

Prosjektarenaen er sentralt plassert i organisasjonen for å sikre samarbeid om og gjennomføring av prosjekt/program i portefølja. Dette er både ein fysisk og digital møteplass for kompetanse- og nettverksbygging og samarbeid om samfunns-, teneste- og organisasjonsutvikling.

Porteføljestyringa i fylkeskommunen handlar om å identifisere, prioritere, iverksette og sikre oppfølging av organisasjonen sine utviklingsprosjekt og programsatsingar (vegprosjekt og bygg- og eigedomsprosjekt inngår ikkje). Porteføljestyringa inngår i verksemdstyringa og skal bidra til å nå dei strategiske måla til fylkeskommunen.

Oppgåver til stillinga:
* Prosessleiing og fasilitering av tverrfaglege workshops, medverkings- og utviklingsprosessar
(behovskartlegging, idé-og prosjektutvikling, risikovurdering og gevinstplanlegging)
* Initiere og utarbeide prioriteringsgrunnlag og førebu saker for fylkeskommunedirektøren sitt porteføljestyre
* Initiere og koordinere aktivitetar i porteføljestyringsarbeidet
* Gi støtte til prosjekt- og programleiarar, linjeleiarar og porteføljestyre
* Utvikle prosjektarenaen som samlingspunkt, base og møteplass for innovasjon
* Vidareutvikle verktøykasse for prosessleiing, prosjekt-, program- og porteføljestyring
* Administrere og vidareutvikle den digitale portalen til prosjektarenaen

Til denne jobben, søker vi deg som har

* Minst 3-årig relevant høgare utdanning
* Prosesskompetanse (dvs prosessleiing/fasilitering, prosessdesign, samt refleksjon og etterarbeid)
* Erfaring med innovasjonsmetodikk (til dømes Design Thinking og innsiktsanalyser)
* Erfaring med tverrsektorielt eller tverrfagleg samarbeid

Vi vil elles legge vekt på at du:

* Har erfaring med porteføljestyring og/eller programstyring. Det vert lagt til rette for kompetanseheving ved behov
(t.d. Prince2, MoP-Management of Portfolios og MSP-Managing Successful Programs)
* Brenn for nyskaping, innovasjon og teknologiutvikling
* Har god organisasjonsforståing og heilskapleg tilnærming
* Evner å omsette teori til praksis
* Er god til å formidle, samarbeide og knytte relasjonar
* Er undersøkande, initiativrik og positiv
* Har god norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne

Hos oss får du

* Gode moglegheiter for kompetanseutvikling
* Delta i nasjonale nettverk: Innovasjonsnettverket og PPP-nettverket (prosjekt-, program- og porteføljestyring)
* Fleksitid
* Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i KLP/SPK)
* Løn etter avtale

Om arbeidsplassen

Seksjon for tenesteutvikling og digitalisering er nyetablert, har fire stillingar og er lokalisert på den fysiske prosjektarenaen på fylkeshuset i Molde.

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.

Søk
Søknadsfrist
25.04.21
Utlyst
25.03.21
Vår ref
4826
Merk søknad
Fakta
Rådgivar
Fast
Kontakter
 • Dag Lervik
  Organisasjonssjef
  dag.lervik@mrfylke.no
  95173038
 • Kristin Ålmo
  Seksjonsleder
  kristin.almo@mrfylke.no
  99259198